Tedavi

Tedavi
Endometrium kanserinde tedavi esas tedavi uterus ve overlerin çıkarılmasını amaçlayan cerrahidir. Ancak hastalığın yaygınlığını orataya koyabilmek için ilave olarak pelvik ve paraaortik bölgedeki lenf nodlarının çıkarılması, omentektomi şeklinde omentum biyopsisisinin de cerrahiye eklenmesi gerekir. Nadir durumlarda, düşük gradeli ve myometriyal invazyonun olmadığı seçilmiş olgularda, yüksek doz progesteron ile de tedavi yapılabilmektedir. Ancak bu hiç bir zaman kesin bir tedavi şekli değildir ve çok özel durumlarda kullanılan bir seçenektir. Literatür bilgileri, progesteron kullanılan olgularda kabaca %50 sinde lezyonun gerilediği, %25 inde aynen devam ettiği ve %25 inde ise ilerlediğini bildirmektedir.
Cerrahiye geçmeden önce kabaca cerrahi öncesi dönemde hastalığın yaygınlığını ortaya koyabilecek bazı tetkiklerin yapılması gerekebilir. Ancak rutin değildir. Bunlardan en yaygın kullanılanı tüm karın ve toraks CT’dir. Yine CA 125 düzeyleri istenebilir. Zira bu testler hastalığın yaygınlığını hiç bir zaman tam olarak ortaya koyamaz. Hastalığın yaygınlığını belirlemede cerrahi altın standarttır. Cerrahi ile evreden başka, hastalığın gidişatı üzerine bilgiler verecek yada ek tedavi gerekliliğini ortaya koyabilecek “ prognostik” denilen bir çok faktör ortaya konulabilir.
Cerrahi ile elde edilen bulgulara göre tekrarlama riski açısından hastalar üç ana gruba kategorize edilir (Tablo-4). Düşük riskli olgularda herhangi bir adjuvant tedaviye gerek duyulmaz iken diğerlerinde brakiterapi, ekternal kemoradyoterapi yada sistemik kemoterapilerden bir yada birkaçı tedaviye eklenmelidir.
Tablo-4: Cerrahi tedavi sonunda oluşturulan risk grupları
1- Düşük Riskli Grup : G1,G2 ,myometrial invazyon < ½ ,Servikal ve istmik tutulumun olmadığı, LVSI (-) , ilave metastazın olmadığı, Tm çapı<2 cmolan olgulardır ve bu grupta adjuvant tedaviye gerek yoktur.

2- Orta Riskli Grup : G1, G2vemyometrial invazyon > ½, G1, G2 ve servikal / istmik tutulum var, Myometrial invazyonyok ancakG3 , ilave metastaz yok, LVSI yok ise bu olgularda postoperatif adjuvant intravaginal brakiterapi uygulanır.

3- Bu olguların dışında kalan daha yüksek evredeki olgularda External pelvik kemoradyoterapive/veya sistemik kemoterapi uygulanır.