Over Kanserinin Tedavisi

OVER KANSERİNİN TEDAVİSİ
Over kanserinin gerek tanı, gerekse yaygınlığının ortaya konulması ve ilave tedavi gerekliliğinin belirlenmesi için ilk adım cerrahidir. Bir başka deyişle cerrahi köşe taşıdır
Over kanser tedavisi yapılan merkezin durumu oldukça önemlidir. Bu merkezde, jinekolog onkolog, kemoterapi, radyoloji, jinekopatolojide uzmanlaşmış histopatoloğun bulunması gerekir. Ayrıca, merkezin birbiri ile koordine çalışan birimlerden oluşması, yoğun bakım reanimasyon ünitesinin bulunması, majör cerrahiler konusunda deneyimli anestezi uzmanlarının bulunan bir merkez olması gerekir. Yine, kemoterapi konusunda özelleşmiş hemşirelerin varlığı, tedavi kadar hastaya sunulan bilgilendirme ve destekte hayati role sahiptir.
Dünyada jinekolojik kanserlere spesifik çalışan çok ciddi merkezlerde yapılan araştırmalar, over kanserinde ilk cerrahinin doğrudan sağkalıma etkili olduğu, bu operasyonun uygun bir merkezde ve bir jinekolog onkolog tarafından yapılması halinde sağkalımın anlamlı olarak daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.
Klasik olarak cerrahi Xsifoidden symphise kadar uzanan orta hat insizyon ile başlar. Batın açılır açılmaz yıkama yada asit sıvı örneği alınır ve takiben dikkatli bir explorasyon yapılır. Kitle kapsulu ile birlikte intakt olarak çıkarılır. Peritoneal yüzeyler ve tüm barsak serozaları incelendikten sonra şüpheli tüm alanlardan biyosiler yapılır. Eğer tüm intra-abdominal alanlar normal izleniyorsa random peritoneal biyopsiler alınır. Takiben total abdominal histerektomi, bilateral salpingooferektomi, omentektomi, appendektomi ve retroperitoneal pelvik-paraaortik lenfadenektomi yapılır (Seçilmiş olgularda fertilite koruyucu cerrahi yapılabilir ancak bu asla standart bir tedavi yöntemi değildir). Agressif tümör cerrahisi gerektiği kadar yapılmalıdır ve amaç cerrahi bitiminde gözle görülebilir tümör tümör kalmaması olmalıdır. Tümör yükünün azaltılması adjuvant tedavinin etkisini arttırarak sağkalımı arttırmaktadır.
Cerrahi sonunda elde edilen histopatolojik verilere göre evrelenen olgulardan, evre IA, IB, Grade I, II hariç tümüne platin+ paklitaksel kemoterapisi verilir. Kemoterapi bitiminde en az 3 ayda bir olmak üzere hasta takiplere alınır ve rekürrens açısından hasta yakından izlenir.